Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Dick Visser – Music Sales  neergelegd ten kantore van de kamer van koophandel en fabrieken voor Amersfoort. Onder nr: 31039757

 • Verkoop door Dick Visser – Music Sales  geschiedt uitsluitend op deze algemene voorwaarden andersluidende voorwaarden zijn slechts bindend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.
 •  Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een order is voor ons slechts bindend voor zover deze schriftelijk door ons is geaccepteerd.
 •  Indien na het accepteren van een order omstandigheden optreden die prijsverhogend werken (als b.v. dwingend door de overheidvoorgeschreven loonsverhogingen of compenserende toeslagen, herwaardering van valuta, verhoging van invoerrechten, verhoging van verzekeringspremies, verhoging van de prijs van grondstoffen, verhoging van transportkosten) zijn wij gerechtigd de daardoor veroorzaakte prijsverhoging aan de koper door te berekenen.
 • In geval van overmacht worden de koopovereenkomsten opgeschort voor de duur der overmacht opgeleverde omstandigheden, mits deze omstandigheden nadat Dick Visser – Music Sales daarvan kennis heeft genomen worden medegedeeld aan de koper. Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden duurt, kunnen orders of een gedeelte daarvan door ieder der partijen worden geannuleerd zonder dat een der partijen aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Alles onverminderd de verplichting van de koper tot betaling van het reeds geleverde.
 • Als overmacht opgeleverde omstandigheden worden ten deze onder andere geschouwd: oorlog, verkeersbelemmering, waterschade, natuurrampen of ander van buitenkomende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmering, blokkades,in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van goederen,  gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten enz. ook al zouden deze omstandigheden ten tijde van accepteren van de order voorzienbaar geacht kunnen worden.
 • Alle levertijden worden naar beste weten door ons opgegeven. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, dient de koper ons bij aangetekend schrijven in gebreke te stellen. Na ontvangst van de ingebrekestelling houden wij gedurende een periode van veertien dagen het recht alsnog te leveren. Goederen, waarvan de levering plaats vindt op voren omschreven naleveringstermijn, kunnen door de koper worden geweigerd dan wel binnen vijf werkdagen na ontvangst op onze kosten worden geretourneerd. Bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de goederen alsnog te hebben aanvaard. In ieder geval zal nog annulering nog overschrijding van de naleveringstermijn recht geven op schadevergoeding onzerzijds.
 • Reclames over eventuele onjuiste uitvoering van andere, over de kwaliteit van geleverde goederen enz. dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen met uitvoerige schriftelijke omschrijving van de klacht in ons bezit te zijn, Een klacht wegens verborgen gebreken, die uitsluitend tijdens het gebruik van de consument kunnen blijken dient uiterlijk binnen acht dagen nadat deze klacht aan de koper is gemeld, resp. redelijkerwijze aan de koper had kunnen blijken met uitvoerige schriftelijke omschrijving in ons bezit te zijn. Indien de klacht door ons wordt erkend, behouden wij het recht de desbetreffende goederen te vervangen resp. het gebrek of de gebreken van de goederen op te heffen. In geen geval mogen de gereclameerde goederen zonder schriftelijke toestemming aan ons worden teruggezonden. Onze aansprakelijkheid wegens juiste en / of gebrekkige levering gaat in geen geval verder dan de restitutie van de betreffende factuurbedragen.
 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling op de vervaldatum niet in ons bezit is, is de koper gehouden een rente te vergoeden van 2% cumulatief voor elke maand resp. gedeelte van een maand, die hij met betaling in gebreke is,onverminderd ons recht terzake van niet tijdige betaling rechtmaatregelen te nemen.
 • Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor nog lang lopende orders te annuleren of op te houden, toestemming tot Enig ander betalingsuitstel in te trekken en alle nog openstaande factuurbedragen ineens en onmiddellijk op te vorderen. Reclame is geen grond voor uitstel van betaling. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de koper. De incasso kosten worden berekend overeenkomstig de in Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken. Buitenrechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 • Goederen blijven in ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald. Tot meerdere zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepen toekomstige verplichtingen, jegens Dick Visser – Music Sales   draagt de afnemer van Dick Visser – Music Sales in eigendom over alle zich onder hen bevindende van Dick Visser – Music Sales afkomstige betaalde goederen. Dick Visser – Music Sales  kan te allen tijde desgewenst haar (zekerheid) eigendom tot zich nemen.
 • Op alle door ons gesloten koopovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Dick Visser – Music Sales